Kế hoạch 73/KH-UBND về thực hiện NQ 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện NQ 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày cập nhật: 20/07/2018

File đính kèm: Ke hoach 73 KH-UBND ve thuc hien nghi quyet 08 NQ-CP.pdf