Khối thi đua các cơ quan tham mưu – tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2018